МОНГОЛНЭВТРЭХ
ENGLISH

Манай Групп хөдөлмөрийн хуулийг даган мөрдөж, ажилтан танд хуулиар олгогдох бүх эрх болон хангамжийг олгохын зэрэгцээ компаний дотоод журмын дагуу ажилчдынхаа нийгмийн халамж үйлчилгээг үе шаттайгаар шийдэн ажилладаг.
Тухайлбал:

  • Ажилтан гэрлэх ёслолоо хийх
  • Ажилтны гэр бүлд шинэ хүн мэндлэх
  • Ажилтанд ар гэрийн гачигдал тулгарах
  • Ажилтан эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэх
  • Ажил үүргээ гүйцэтгэж байх явцдаа гэмтэх
  • Амьжиргааны түвшин доогуур байх
  • Өндөр насны тэтгэвэр болон мэргэжлээс шалтгаалах өвчний улмаас ажил үүргээсээ чөлөөлөгдөх
  • Мэргэжлээ дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдах
  • Бусад шалтгаанаар компаниас зээл авах... зэрэг тохиолдлуудад мөнгөн болон бусад хэлбэрийн тусламжийг компаний зүгээс үзүүлдэг.