МОНГОЛНЭВТРЭХ
ENGLISH

Орон нутгийн жижиг бизнес эрхлэгчид болон ханган нийлүүлэгчдийг дэмжиж хамтран ажиллав

Нүүдэлчин групп нь өөрийн үйл ажиллагааны салбар бүртээ жижиг дунд бизнес эрхлэгчтэй нягт хамтран ажиллаж тэдгээрийг өөрийн туслан болон гэрээлэн гүйцэтгэгчээр авч дэмжин ажилладагтаа баяртай байдаг.
2013 онд Нүүдэлчин групп нь уул уурхайн салбарт 3,066,000,000 төгрөг, хөдөө аж ахуйн салбарт 1,574,688,000 төгрөг, Хүнсний үйлдвэрийн салбарт 3,175,732,000 төгрөг нийт 7,816,420,000 төгрөгийн ажил үйлчилгээг жижиг дунд бизнес эрхлэгчдээс авсан байна.
2014 оны 4 сарын 4